EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- ważne informacje dla rodziców i uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze fakty:

 Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.

 Egzamin jest obowiązkowy.

 Egzamin ma formę pisemną.

 Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.

 Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

 Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 Uczniowie posiadają legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.

 Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach, przy wyznaczonych poprzez losowanie stolikach.

 Uczniowie piszą samodzielnie a przebieg egzaminu jest nadzorowany przez komisje.

 Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega zasad i procedur. Uczeń taki pisze egzamin w terminie dodatkowym.

 Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

 Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

 Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

 Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

 Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin– Termin i wymagane przedmioty:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu.)

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Każdy przedmiot jest zdawany innego dnia:

Dzień pierwszy

Standardowy czas – język polski 120 minut, przedłużenie czasu – język polski do 180 minut

 długopis z czarnym wkładem

 legitymacja szkolna

Dzień drugi

Standardowy czas – Matematyka 100 minut, przedłużenie czasu – matematyka do 150 minut

 długopis z czarnym wkładem, linijka

 legitymacja szkolna

Dzień trzeci

Standardowy czas – język obcy 90 minut, przedłużenie czasu – język obcy do 135 minut

 długopis z czarnym wkładem

 legitymacja szkolna

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Zwolnienia z egzaminu:

Nie przystępuje do egzaminu uczeń:

‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z egzaminu zwolniony jest uczeń:

‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

‒ który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.

‒ który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie wówczas wpisane słowo „zwolniony” lub „zwolniona”.

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Ważne daty dla rodziców:

 

Zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy do 27.09.2019r. z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  

Rodzice ucznia informują dyrektora szkoły nie później niż do 30.09.2019r. o wybranym przez ucznia na egzamin języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Rodzice informują dyrektora szkoły o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. 

Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli nie zrobili tego wcześniej), nie później niż do 15. października 2019r.

W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa, mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. do 8.11.2019r. uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 20.11.2019 r.

Możliwość odebrania od wychowawców na piśmie, wskazanych przez Radę Pedagogiczną sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających do 25.11.2019 r.

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji do 21.01.2020 r.

Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 21 stycznia 2020 r., pisemną informację o:zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż do 21 stycznia 2020 r.

Do 21.02.2020 r. poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

21-23 kwietnia Egzamin ósmoklasisty – termin główny.

1-3 czerwca Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy.

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

W dzień zakończenia roku szkolnego Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – wraz ze świadectwem ukończenia 8 klasy.

W ciągu 6 miesięcy od otrzymania wyniku egzaminu Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia – w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W ciągu 2 dni od wglądu do pracy ucznia Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o weryfikację sumy zdobytych przez ucznia punktów.

(Szczegółowe informacje o egzaminie na stronie www.cke.gov.pl)